SOBRE MI

Sóc la Mirin i visc en un petit paradís que es diu Empordà. Vaig crear aquest blog per guardar, ensenyar, compartir,... les coses que sento i que estimo, les que m'agraden i les que vull recordar. Segurament la timidesa fa que les paraules surtin més bé escrites que dites, i a vegades, quan escrius és com si allò que vols dir tingui més sentit. Dedico bona part del meu temps a una professió que m'apassiona, però per balancejar la fredor i la racionalitat de les xifres, els excels i els informes, en el meu temps lliure, que no és molt, busco bellesa i inspiració en altres coses, com la gastronomia, la cultura, els viatges, el món infantil, la moda,... Tinc dos estrelles que són l'Elna i l'Enzo i tinc un sol gran i brillant que és el que em dóna forces i que em guia. Ells són la meva raó i la meva bogeria. Sense ells res tindria sentit. Si vols descobrir la part senzilla però bonica de la vida, aquest és el teu espai.

Soy Mirin y vivo en un pequeño paraíso que se llama Empordà. Creé este blog para guardar, enseñar, compartir, ... las cosas que siento y que amo, las que me gustan y las que quiero recordar. Seguramente la timidez hace que las palabras salgan mejor escritas que dichas y, a veces, cuando escribes es como si lo que quieres decir tenga más sentido. Dedico gran parte de mi tiempo a una profesión que me apasiona, pero para balancear la frialdad y la racionalidad de las cifras, los excels y los informes, en mi tiempo libre, que no es mucho, busco belleza e inspiración en otras cosas, como la gastronomía, la cultura, los viajes, el mundo infantil, la moda, ... Tengo dos estrellas que son Elna y Enzo y tengo un sol grande y brillante que es lo que me da fuerzas y que me guía. Ellos son mi razón y mi locura. Sin ellos nada tendría sentido. Si quieres descubrir la parte sencilla pero bonita de la vida, éste es tu espacio. 

I'm Mirin and I live in a little paradise named Empordà. I created this blog to keep, show, share, ... the things that I feel and love, which I like and what I want to remember. Surely shyness makes that the words come out better writting than speaking, and sometimes when you write the things that you want to say, have more sense. I spend most of my time in a profession that I love, but to balance the cold and rational numbers, excel files and reports, in my spare time, which is not much, I look for beauty and inspiration in other things such as food, cultural things, travel, children's world, fashion ... I have two stars that are Elna and Enzo and I have a big, bright sun that is what gives me strength and guide me. They are my reason and my madness. Without them nothing would make sense. If you want to discover the simple but beautiful things in life, this is your site.Contacta: whatifeelandlove@gmail.com
 Instagram